Publikacija
Grocka

GEOMAGNETSKI ZAVOD

GEOMAGNETSKI ZAVOD

Povratak na listu organizacija
Adresa: 11306 Grocka-Brestovik, Put za Umčare 3 Telefon: 011 / 8520-242 011 / 8520-287 E-mail: adm.gmz@verat.net
Geomagnetizam i Aeronomija u Srbiji

Sredinom dvadesetog veka, od 29. novembra 1957. godine, na teritoriji ondašnje SFR Jugoslavije, osnovan je i započeo sa radom Zavod za geomagnetska merenjau selu Brestovik opština Grocka. Tada je to bila prva stručna instutucija iz oblasti magnetizma koja je imala izgrađenu i instrumentalno opremljenu Geomagnetsku opservatoriju, na kojoj su započete neprekidne registracije varijacija komponenata geomagnetskog pollja i koja je mogla da izvrši geomagnetski premer državne teritorije.

Prvi trokomponentni geomagnetski premer državne teritorije i Jadranskog mora rađen je u periodu 1958.-1960.  i 1965. godine.
Od 1960. do 1975. godine Zavod za geomagnetska merenja se razvija, proširuje svoju delatnost tako što se uvode nove nučne i stručne discipline. U domenu aeronomije, počinju prva eksperimentalna istraživanja na magnetosfersko-jonosferskoj stanici u Grockoj. U oblasti geomagnetizma i elektromagnetizma, rad počinju magnetotelurska stanica, zatim se osnivaju službe za paleomagnetska i arheomagnetska ispitivanja i seizomomagnetska ispitivanja.
Dve decenije tehničkog i tehnološkog razvoja, omogućavaju da se Zavod transformiše u Geomagnetski institut Grocka-značajnu i jedinstvenu stručnu i naučnu instituciju koja izvodi širok spektar poslova i zadataka iz oblasti geomagnetizma i aeronomije.

Rad Geomagnetskog instituta se zasniva na opservatorijskim merenjima i ispitivanjima varijacija magnetskog, električnog i elektromagnetskog polja
Zemlje, u vremenu i na prostoru cele drđžave; na posmatranjima i eksperimentalnim ispitivanjima pojava i procesa u magnetosferi i jonosferi Zemlje i istraživanju njihove povezanosti sa promenama solarno-geomagnetske aktivnosti.

U martu 1997. godine, u skladu sa Uredbom Savezne Vlade, Institut se transformiše u Saveznu javnu ustanovu Geomagnetski zavod, a u maju 2007. godine Geomagnetski zavod postaje posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica, koja obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije

Magnetizam sadašnjosti

U toku pedesetogodišnjeg postojanja i rada, Geomagnetski zavod je doživeo nekoliko transformacija i uvek se prilagođavao savremenim zahtevima tehnološkog razvoja i praktičnim potrebama. Sve one se vodile Geomagnetski zavod u cikluse razvoja fundametalnih i aplikativnih metoda istraživanja u oblasti geomagnetizma i aeronomije. Organizovan kao državna instutucija, Geomagnetski zavod je uvek ostvarivao saradnju sa drugim nacionalnim i međunarodnim stručnim, istraživačkim i naučnim institucijama.

Danas je Geomagnetski zavod moderna i tehnološki razvijena institucija, koja u redovnim opservatorijskim, terenskim, laboratorijskim i eksperimentalnim istraživanjima koristi automatizovane, digitalne instrumente, uređaje i opremu za merenja u geomagnetizmu i aeronomiji.
Promene intenziteta geomagnetskog polja na opservtorijama, laboratorijama i na terenskim stanicama registruju se fluks-gejt  ili protonskim magnetometrima, velike preciznosti i velike rezolucije snimanja. Na Geoelektričnoj opservatoriji promene električnog polja Zemlje registruju se na digitalnoj telurskoj stanici TRS-3. U Laboratoriji za paleomagnetska i arheomagnetska ispitivanja koriste se spiner magnetometar i AFD uređaj za snimanje promena geomagnetskog polja i magnetizacije stena različite geološke starosti.

U 2008. godini, na Jonosferskoj opservatoriji u Grockoj, instalirana je tehnološki visoko razvijena digitalna aparatura za vertikalno sondiranje jonosfere-Digi Jonosonda, amaričke proizvodnje. Na Magnetosferskoj opservatoriji  fenomeni, pojave i procesi u magnetosferi Zemlje, snimaju se na automatizovanoj digitalnoj vistlerskoj stanici, koja je izrađena i instalirana uz pomođ i saradnju sa stručnim saradnicima sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
U Geomagnetskom zavodu iѕvodi se kalibracija o baždarenje instrumenata i uređaja za geomagnetska merenja, koji se koriste u oblasti odbrane i bezbedbnosti države, u navigaciji i u avio saobraćaju.

Opservatorije, laboratorije, kućice za opservatorijska merenja i drugi objekti u Geomagnetskom zavodu su izgrađeni na posedu koji ima površinu oko 4 hektara (šuma sa naučno-istraživačkim parkom). U krugu Zavoda postoje i prateći i uslužni objekti. Stručna biblioteka Geomagnetskog zavoda ima fond od oko 20.000 stručnih i naučnih knjiga i preko 5.000 stručnih i naučno-istraživačkih i drugih publikacija.

GEOMAGNETSKI ZAVOD Gallery image 0 GEOMAGNETSKI ZAVOD Gallery image 1 GEOMAGNETSKI ZAVOD Gallery image 2
Povratak na listu organizacija